ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Enkel deze algemene voorwaarden zijn bindend voor de diensten geleverd door advocaat Karel Mul, zijn medewerkers en aangestelden (verder: de advocaat). De aanstelling van de advocaat impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2. De advocaat heeft het recht om zelf zijn ereloon te bepalen. Het Gerechtelijk Wetboek (art. 446 ter) verplicht de advocaat wel om het ereloon te begroten met de bescheidenheid die van het ambt moet worden verwacht. Het is de advocaat niet toegelaten om kosten, zoals deze verschuldigd voor dagvaarding, rolstelling, etc. voor te schieten en om deze te dekken wordt er een provisie gevraagd.

3. De advocaat verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten en gaat ter zake een middelenverbintenis aan.

4. De wijze waarop de erelonen vastgesteld worden, zij het bij middel van een waarde-tarief, een uurtarief of bij wijze van vast bedrag, wordt door de advocaat soeverein bepaald, rekening houdend met de aard van de zaak. Indien mits akkoord van cliënt en advocaat een succes fee wordt gehanteerd, houdt zulks in dat het dossier aan de advocaat wordt toevertrouwd voor de volledige afhandeling ervan, en uitputting van alle rechtsmiddelen, doch met uitzondering van het aantekenen van cassatieberoep. Indien de opdracht die aan de advocaat gegeven werd voortijdig, nl. alvorens alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, wordt ingetrokken, vervalt de berekening bij wijze van een succes-fee en worden de erelonen berekend op basis van een van de andere berekeningswijzen, volgens soevereine appreciatie van de advocaat.

5. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot hetgeen gesteld wordt in deze voorwaarden en tot het bedrag van de door de balie onderschreven verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid bij Ethias NV, ten bedrage van 2.500.000 euro per schadegeval. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan een meer uitgebreide dekking bekomen worden waarvan de bijkomende kosten door de cliënt gedragen worden.

6. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk beding is de advocaat niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop hij beroep doet, zoals gerechtsdeurwaarders, vertalers, enz.

7. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de verschuldigde erelonen berekend op basis van de desbetreffende informatie gepubliceerd op de website www.drmul.com. De wijze van bepaling van de berekening van de erelonen gebeurt rekening houdend met de aard van de advocaat toevertrouwde zaak en wordt door hem in functie hiervan soeverein beslist. De erelonen worden verhoogd met de kosten volgens het tarief dat op de website gepubliceerd wordt.

8. Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Antwerpen. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 1% per maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 250 euro. Indien de aantoonbare schade hoger is, is het hoogst toegestane bedrag van toepassing;

9. Indien op de factuur BTW verschuldigd is, mag deze door een BTW-plichtige niet verrekend worden alvorens tot betaling van de factuur werd overgegaan. Behoudens indien voorafgaand anders bedongen wordt, zijn facturen en/of provisieverzoeken betaalbaar binnen de 30 dagen.

10. In geval van niet betaling van een ereloonnota/factuur is de advocaat gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn toekomstige werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

11. De rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken te Antwerpen of Gent, zulks naar keuze van de advocaat zijn uitsluitend bevoegd, onverminderd het recht voor de advocaat om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.