Handelsrecht
Agentuur en distributie
Vennootschappen
Uitvoering vonnissen
Intellectuele rechten
Namaak
Maritiem en transport
Scheepsbeslag
Schuldinvordering
Burgerlijk recht
Nalatenschappen
Burgerlijke en professionele aansprakelijkheid
HANDELSRECHT
AGENTUUR
VENNOOTSCHAPPEN
UITVOERING
INTELLECTUELE RECHTEN
NAMAAK
MARITIEM
SCHEEPSARREST
SCHULDINVORDERING
BURGERLIJK RECHT
NALATENSCHAPPEN
AANSPRAKELIJKHEID


HANDELSRECHT

- Belgisch en internationaal handelsrecht
- Invordering van handelsschulden nationaal en internationaal
- Handelsbetwistingen
- Opstellen handelscontracten
- Inschrijvingen ondernemingsloket
- Agentuur en distributie
- Bank & financiën
- Petroleum, gas, natuurlijke grondstoffen
- Foutleveringen
- ..

DISTRIBUTIE EN AGENTUUR

- Agentuur
- Distributieovereenkomsten
- Exclusiviteitsovereenkomsten
- Franchising
- ..

VENNOOTSCHAPPEN

- Oprichting vennootschappen
- Vereffening vennootschappen
- Vennootschapsrechtelijke geschillen
- Schuldinvordering nationaal en internationaal
- WCO procedures (Wet Continuïteit Ondernemingen)
- ..

UITVOERING VONNISSEN

- Uitvoering buitenlandse vonnissen in België:

De uitvoering in België van een buitenlands vonnis is over het algemeen afhangend van een voorafgaande machtiging door de Belgische Rechter, een zogenaamd exequatur. Het betreft hier een gespecialiseerde materie waarin het kantoor u met de nodige kennis en ervaring kan bijstaan. Advocaat Karel MUL is namelijk de auteur van het hoofdstuk aan België gewijd in de publicatie 'Enforcement of Foreign Judgments', uitgegeven bij Kluwer International New York.

- Uitvoering Belgische vonnissen in het buitenland:

Zoals buitenlandse vonnissen in België niet automatisch kunnen uitgevoerd worden, kunnen ook Belgische vonnissen over het algemeen slechts uitgevoerd worden na toelating van de rechter in het land waar tot uitvoering dient t worden overgegaan. Dankzij goede persoonlijke contacten met advocaten die zich met deze gespecialiseerde materie gelasten, kan het kantoor zorgen voor een perfecte uitvoering van het door u bekomen vonnis in omzeggens elk land ter wereld.

- Uitvoering Belgische vonnissen in België:

Belgische vonnissen worden ter uitvoering aan een gerechtsdeurwaarder overgemaakt. Het is daarbij belangrijk dat met een competente gerechtsdeurwaarder wordt gewerkt. Het kantoor beschikt daartoe over de nodige contacten en zorgt er voor dat de uitvoering steeds onder haar toezicht gebeurt.

INTELLECTUELE RECHTEN

- Bescherming modellen
- Bescherming merken
- Namaak
- Beslag namaak
- Procedures ivm namaak (klacht BP-stelling, burgerlijke procedure, vernietiging namaakproducten,.)
- ..

Advocaat Karel MUL is bij de EUIPO (European Intellectual Property Organisation) te Alicante geregistreerd als 'juridisch deskundige' onder het nummer 43999. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een agentschap van de Europese Unie, en belast met de registratie van uniemerken en gemeenschapsmodellen.

Als zodanig is hij gerechtigd om zowel modellen (designs) als merken (trademarks) te laten beschermen in alle landen van de EU.

Daarnaast registreert hij tevens modellen en merken bij de BOIP te Den Haag, hetgeen leidt tot een bescherming in de Benelux-landen. Een dergelijke beperkte bescherming kan als basis dienen en nadien uitgebreid worden tot een bescherming in andere landen.

NAMAAK

Het kantoor gelast zich regelmatig met inbreuken op de intellectuele rechten van cliënten door import van namaakgoederen. Dankzij onze goede contacten met de Douane kunnen wij ter zake pro-actief optreden, onder meer door het mededelen van 'white lists' van goederen die mogen ingevoerd worden, zodat de Douane op voorhand weet welke containers dienen te worden tegengehouden als zijnde verdacht.

Bij vaststelling van de invoer van namaakgoederen kunnen wij naar goeddunken van de houder van de intellectuele rechten ofwel onderhandelen teneinde een vergoeding te bekomen ter compensatie van de niet-betaling van de fees ofwel procederen teneinde de vernietiging te bekomen van de namaakgoederen en de veroordeling in betaling van een schadevergoeding.

MARITIEM EN TRANSPORT

Advocaat Karel MUL studeerde Maritiem en Transport Recht aan de Universiteit Antwerpen waarin hij afstudeerde summa cum laude; hij studeerde daar tevens maritieme en transportverzekering waarin hij afstudeerde cum laude. Het kantoor kan U bijstaan voor wat betreft:

- Scheepsbeslag
- Cargo-claims
- Nautische gerechtsexpertises
- Onrechtmatige daad en lichamelijk letsel aan boord van schepen
- Schade aan lading
- Maritieme verzekering
- CMR
- Onrechtmatige daad en lichamelijk letsel bij landvervoer
- Onrechtmatige daad en lichamelijke schade bij luchtvervoer
- ..

SCHEEPSBESLAG

Gelet op het meestal hoogdringend karakter kan u het kantoor steeds bereiken op het 24/7 nummer + 32 (0) 475 26 66 64 / + 32 (0) 486 91 51 67

Het is belangrijk om zo spoedig als mogelijk alle relevante gegevens te bekomen, gezien een scheepsbeslag de voorafgaande machtiging van de Beslagrechter veronderstelt.

U gelieve dan ook zo vlug als mogelijk de volgende gegevens over te maken, waar mogelijk gestaafd door stukken:

- Volledige naam, adres en vennootschapsvorm van de eiser
- Volledige naam, adres en vennootschapsvorm van de geregistreerde eigenaar
- Volledige naam, adres en vennootschapsvorm van de schuldenaar
- Omstandige beschrijving van de eis
- Bewijs tot staving van de eis (facturen, overeenkomst, ..)
- Relevante correspondentie met de schuldenaar (aanmaning, ..)
- Gedetailleerde berekening van de eis (hoofdschuld, interesten, kosten)
- Naam van het schip
- IMO nummer van het schip

Naar Belgisch recht kan enkel voor een zogenaamde 'zeevordering' beslag worden gelegd.
Art 1468 van het Gerechtelijk Wetboek omschrijft deze als volgt:

Art. 1468. Wanneer het verzoek om beslag een zeeschip betreft, kan het slechts worden toegestaan om een zeevordering te waarborgen.
Zeevordering betekent inschuld of recht uit een der volgende oorzaken:
a) schade door een schip veroorzaakt, hetzij door aanvaring, hetzij anderszins;
b) verlies van mensenlevens of lichamelijk letsel, veroorzaakt door een schip of voortspruitend uit een scheepsbedrijf;
c) hulp en berging;
d) huur- of bevrachtingsovereenkomsten bij charterpartij of anderszins;
e) overeenkomsten tot vervoer van goederen met een schip, waarvan blijkt uit een charterpartij, een cognossement of anderszins;
f) verlies van of schade aan door een schip vervoerde goederen en bagage;
g) averij-grosse;
h) bodemerij;
i) sleepvaart;
j) loodsdiensten;
k) leveranties, waar ook, van waren of materiaal aan een schip voor het beheer of het onderhoud ervan;
l) bouw, herstelling, uitrusting van een schip of dokkosten;
m) lonen van kapitein, officieren of scheepsgezellen;
n) voorschotten van de kapitein en die van afzenders, bevrachters of tussenpersonen, verstrekt ten behoeve van het schip of de eigenaar hiervan;
o) geschillen over de scheepseigendom;
p)geschillen omtrent de mede-eigendom van een schip of het bezit of beheer ervan, of de rechten op de beheersinkomsten uit een schip in mede-igendom;
q) scheepshypotheek en scheepsverband.

Nochtans kan mits creatief denken ook beslag gelegd worden voor andere dan zuivere zeevorderingen, niet bij middel van een zeebeslag maar wel door bvb. een beslag op de bunkers. Indien het schip geen brandstof heeft om uit te varen is het eveneens geïmmobiliseerd en is derhalve het beoogde resultaat bekomen !

- Art 1469 Gerechtelijk Wetboek stelt - 1. Het beslag kan worden gelegd hetzij op het schip waarop de vordering betrekking heeft, hetzij op enig ander schip, toebehorend aan hem die op het ogenblik van het ontstaan der zeevordering eigenaar was van het schip waarop de inschuld betrekking heeft.

Dit biedt derhalve meer mogelijkheden voor een schuldeiser, maar in de praktijk wordt de toepassing hiervan meestal onmogelijk gemaakt door elk schip van en rederij in te schrijven in een aparte vennootschap.

U kan het kantoor uiteraard eveneens contacteren indien uw schip in beslag werd genomen. Let wel: de termijnen zijn zeer kort en van dwingend recht en het is dan ook primordiaal dat de acte van beslag die door de gerechtsdeurwaarder werd betekend zeer spoedig wordt gemaild en dat verder met het kantoor contact wordt opgenomen.

SCHULDINVORDERING

Het kantoor gelast zich met schuldinvorderingen, zowel nationaal als internationaal.

Dankzij de persoonlijke contacten die onderhouden worden met advocaten in alle andere landen van de wereld, zulks gezien het lidmaatschap van het kantoor in diverse internationale verenigingen, kan hiervoor telkens de beste daartoe geschikte advocaat gecontacteerd worden.

BURGERLIJK RECHT

- Eigendomsrecht
- Erfenissen, schenkingen en nalatenschappen
- Contracten
- Koop-verkoop
- Lichamelijke letsels
- Burgerlijke en professionele aansprakelijkheid
- Medische aansprakelijkheid
- Intellectuele eigendom
- ..

NALATENSCHAPPEN

Als auteur van het hoofdstuk over België in het standaardwerk 'International Succession', uitgegeven door de gezaghebbende Oxford University Press, (ed. 2014), is advocaat Karel MUL de aangewezen persoon om u bij te staan in de complexe wereld van erfenissen, testamenten en nalatenschappen. Het kantoor gelast zich zowel met louter Belgische dossiers, als met dossiers met internationale vertakkingen. Indien nodig kan wat dat betreft contact worden gelegd met buitenlandse specialisten die persoonlijk gekend zijn als beslagen in deze materie.

BURGERLIJKE EN PROFESSIONELE AANSPRAKELIJKHEID

Het kantoor gelast zich met alle dossiers van burgerlijke aansprakelijkheid (bvb. (verkeers)ongevallen, onrechtmatige daad, enz.)
Het kantoor wordt zeer herhaaldelijk gelast met dossiers betreffende medische aansprakelijkheid, voornamelijk betreffende esthetische of reparatieve chirurgie.
In de regel wordt de tussenkomst van een medicus als een middelenverbintenis aanzien, d.w.z. dat de medicus alle mogelijk middelen moet gebruiken om het beoogde resultaat te bekomen maar hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien dit resultaat niet behaald wordt, behoudens zware fout.
Voor louter esthetische ingrepen bestaat er echter een tendens om de tussenkomst van de medicus als een resultaatsverbintenis te aanzien, m.a.w. indien het resultaat dat voorgespiegeld werd niet bereikt wordt, kan de medicus verantwoordelijk gesteld worden voor de vergoeding van de schade.
Voor de medische aspecten van deze dossiers werken wij samen met zeer bekwame private experten.