2:

Advocatenkantoor MUL
 
CONTACT : info@drmul.com
Contactformulier


Erelonen & Kosten
 

De advocaat heeft het recht om zelf zijn ereloon te bepalen. Het Gerechtelijk Wetboek (art. 446 ter) verplicht de advocaat wel om het ereloon te begroten met de bescheidenheid die van het ambt moet worden verwacht. Het is de advocaat niet toegelaten om kosten, zoals deze verschuldigd voor dagvaarding, rolstelling, etc. voor te schieten en om deze te dekken wordt er een provisie gevraagd.

Erelonen
In het algemeen worden er drie berekeningswijzen gehanteerd:

1:vergoeding per tijdseenheid, dit is een bedrag per aanrekenbaar (deel van een) uur voor verleende diensten; tenzij er een ander tarief is afgesproken, wordt door het kantoor Ä 150/uur in rekening gebracht. Het spreekt vanzelf dat dit bedrag naar boven of naar beneden kan herzien

worden, gelet op de specificiteit van elk dossier (moeilijk/gemakkelijk; zeer dringend/niet zo dringend, etc.)

2: vergoeding naargelang de waarde van de zaak, wat neerkomt op een percentage op een in geld bepaalbare waarde van een zaak; de in rekening gebrachte percentages zijn als volgt (met een minimum van Ä 500):

van 0 Ä tot 9.000 Ä 15%
van 9.001 Ä tot 50.000 Ä: 10%
van 50.001 Ä tot 125.000 Ä: 8%
van 125.001 Ä tot 250.000 Ä: 6%
meer dan 250.000 Ä: 5%

Deze berekening kan worden toegepast door de advocaat van zowel de verwerende als van de eisende partij op het bedrag dat door de cliŽnt gewonnen of uitgespaard werd.

Ook hier kunnen zich uiteraard correcties opdringen

Indien de vordering kennelijk ongegrond is of de gevorderde som kennelijk overdreven is mag de advocaat het percentage enkel toepassen op het kennelijk niet overdreven gedeelte van de vordering.

Zo wordt het percentage ook minstens met de helft verminderd indien de vordering niet wordt betwist of wanneer het resultaat bekomen wordt vůůr dagvaarding. De advocaat van de eiser herleidt het percentage met minstens de helft op het afgewezen gedeelte van de vorderingen, en de advocaat van de verweerder herleidt het percentage met minstens de helft te verminderen op het aan de eiser toegekende bedrag van de vordering.

In geval van hoger beroep wordt het percentage verhoogd met 50 %.

3:vergoeding naar de aard van de zaak, te weten een forfaitair bedrag per prestatie of per reeks van prestaties

BELANGRIJKE NOTA: De partij die het geding verliest wordt veroordeeld tot betaling van een ďrechtsplegingsvergoedingĒ die de erelonen minstens gedeeltelijk dekt. Bvb: een veroordeling in betaling van Ä 40.000 geeft recht op een basis rechtsplegingsvergoeding van Ä 2.500.

Uitgaven en onkosten

Behalve de erelonen zijn er ook nog de kosten. De kosten zijn de uitgaven die de advocaat voor rekening van de cliŽnt maakt. Ze worden afzonderlijk aan de cliŽnt aangerekend. 

De specifieke uitgaven in een bepaald dossier zoals kosten van dagvaarding, rolstelling, enz. worden gewoon doorgerekend.

Overige kantoorkosten en uitgaven: 
opening en registratie dossier: Ä 30
secretariaatskosten: Ä 10/eenheid (= 1 getypte pagina of een mail)
verplaatsingsvergoeding: Ä 0,60/Km
vertaling door het kantoor: Ä 0,04/aanslag

De berekening van de secretariaatskosten kan eveneens gebeuren - en zulks volgens de soevereine beslissing van de advocaat - op basis van 8% van de erelonen; deze methode van berekening wordt meestal toegepast in dossiers die veel secretariaatskosten vereisen.


BTW

B.T.W. in de huidige stand van de wetgeving 

- Een Belgische advocaat verstrekt een dienst aan een particulier of aan persoon/bedrijf die in BelgiŽ btw-plichtig is: de diensten zijn vrijgesteld van btw.

- Een Belgische advocaat verstrekt een dienst aan een ontvanger die btw-plichtig is in de Europese Unie : de dienst wordt gelokaliseerd in de staat van de ontvanger en belast volgens de regels en aan het tarief van die staat. De Belgische advocaat is onderworpen aan administratieve verplichtingen.

- Een Belgische advocaat verstrekt een dienst aan een particulier (of een andere niet-belastingplichtige) in de Europese Unie: de dienstverrichting wordt in BelgiŽ gelokaliseerd er is vrijstelling van btw.

- Een Belgische advocaat verstrekt een dienst aan een persoon die gevestigd is buiten de Europese Unie (al dan niet btw-plichtig): er is geen communautaire btw van toepassing.

Ereloonnotas

Behoudens voorafgaand anders bedongen, zijn ereloonnotas en/of provisieverzoeken betaalbaar binnen de 30 dagen.
 

 

  

 

Algemene voorwaarden

 

  1. Enkel deze algemene voorwaarden zijn bindend voor de diensten geleverd door Advocaat Karel Mul, zijn medewerkers en aangestelden. De aanstelling van Advocaat Karel Mul impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

  1. Advocaat Karel Mul verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten en gaat terzake een middelenverbintenis aan.

 

  1. De aansprakelijkheid van Advocaat Karel Mul, zijn medewerkers en aangestelden is beperkt tot de voorwaarden en het bedrag van de door de balie onderschreven verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid bij Ethias NV, ten bedrage van 1.250.000 euro per schadegeval.

Op uitdrukkelijk verzoek van de cliŽnt kan een meer uitgebreide dekking bekomen worden waarvan de bijkomende kosten door de cliŽnt gedragen worden.

 

  1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Advocaat Karel Mul niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop hij beroep doet, zoals gerechtsdeurwaarders, vertalers, enz.

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de verschuldigde erelonen berekend op basis van de desbetreffende informatie gepubliceerd op de website www.drmul.com.

De wijze van bepaling van de berekening van de erelonen gebeurt rekening houdend met de aard van de aan Advocaat Karel Mul toevertrouwde zaak en wordt door hem in functie hiervan soeverein beslist. Indien een succes-fee wordt toegepast, houdt zulks in dat Advocaat Karel Mul met de procedure gelast wordt tot de beŽindiging ervan, waarbij hij soeverein kan beslissen om hoger beroep aan te tekenen tegen een voor de cliŽnt ongunstig vonnis of een vonnis te aanvaarden dat hem - gelet op de gegevens van het dossier - correct lijkt te zijn. Indien de cliŽnt zou beslissen de samenwerking op gelijk welk moment te beŽindigen, mogen alle erelonen aangerekend berekend in functie van het gevorderde bedrag of van het bedrag waartegen verweer wordt gevoerd.

De erelonen worden verhoogd met de kosten volgens het tarief dat op de website gepubliceerd wordt.

 

  1. Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Antwerpen. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 1% per maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 250 euro. Indien de aantoonbare schade hoger is, is het hoogst toegestane bedrag van toepassing.

         Indien op de factuur BTW verschuldigd is, mag deze door een BTW-plichtige niet verrekend worden alvorens tot betaling van de factuur werd overgegaan.

 

  1. In geval van niet betaling van een factuur of provisieverzoek is Advocaat Karel Mul gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn toekomstige werkzaamheden op te schorten of te beŽindigen.

 

  1. De rechtsverhouding tussen Advocaat Karel Mul en de cliŽnt is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken te Antwerpen of Gent, zulks naar keuze van Advocaat Karel Mul zijn uitsluitend bevoegd, onverminderd het recht voor Advocaat Karel Mul om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliŽnt.
  1. In geval van niet betaling van een factuur of provisieverzoek is Advocaat Karel Mul gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn toekomstige werkzaamheden op te schorten of te beŽindigen.

 

  1. De rechtsverhouding tussen Advocaat Karel Mul en de cliŽnt is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken te Antwerpen of Gent, zulks naar keuze van Advocaat Karel Mul zijn uitsluitend bevoegd, onverminderd het recht voor Advocaat Karel Mul om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliŽnt.
 
 
 

 

 
ANTWERPEN: Advocatenkantoor MUL Jan van Rijswijcklaan, 194A bus 6 2020 Antwerpen BelgiŽ tel: 03 237 34 26 fax: 03 237 07 44 GENT: Kloosterstraat, 7 9080 Beervelde-Lochristi tel: 0475 26 66 64 fax: 09 296 11 77 INFO@DRMUL.COM


© 2013 - Advocatenkantoor MUL ( Alle rechten zijn voorbehouden )